Miljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet så att påverkan på miljön hela tiden minskas. Verksamheten skall minst tillgodose kundkrav, gällande miljölagstiftning och kraven i ISO 14001.

Vi skall använda produktionsprocesser som är säkra för människor och miljö, med särskild inriktning på låg miljöbelastning och förebyggande av miljöolyckor. Vi skall även påverka leverantörer och entreprenörer att verka i samma riktning.

Vi skall hushålla med råvaror och naturresurser.

Vi skall uppfylla alla miljökrav i lagar och förordningar samt verka för ständiga miljöförbättringar samt ha goda relationer till samhälle och övriga miljöintressenter.

Vi skall ta vara på våra medarbetares kunskaper samt ge dem ökad insikt och kompetens för att fortlöpande arbeta med miljövård såväl inom som utom företaget.

Kvalitetspolicy

Vi skall uppfylla kundernas och andras krav, förväntningar och behov genom att leverera våra produkter i överenskommet utförande, med begärd kvalitet, i rätt tid och rätt kvantitet, samt genom att hålla hög
servicenivå mot kunderna.

Vi strävar efter att minimera alla kvalitetsavvikelser genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem som ständigt förbättras.